Ўзбекистон Тўқимачилик Саноатида Молиявий Хавфсизликни Таъминлашнинг Назарий-Амалий Жиҳатлари

Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич
ТДИУ “Иқтисодий хавфсизлик” кафедраси мудири, Ph.D
E-mail: [email protected]

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимиз тўқимачилик саноатида молиявий хавфсизликни таъминлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари ёритиган. Муаллиф томонидан тўқимачилик корхоналари молиявий хавфсизлигини таъминлашга таъсир этувчи омиллар аниқланиб, уларни бартараф этиш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Шунингдек, тўқимачилик корхоналарида молиявий хавфсизликни таъминлашнинг муҳим вазифалари белгилаб берилган.

Калит сўзлар: иқтисодий хавфсизлик, молиявий хавфсизлик, тўқимачилик саноати, тикув-трикотаж, молиявий мустақиллик.

Аннотация: В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты обеспечения финансовой безопасности в текстильной промышленности нашей страны. Автор выделяет факторы, влияющие на финансовую безопасность текстильных
предприятий, и разрабатывает научные и практические рекомендации по их устранению. Также определены важные задачи по обеспечению финансовой безопасности на текстильных предприятиях.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, текстильная промышленность, трикотаж, финансовая независимость.

Abstract: This article highlights the theoretical and practical aspects of ensuring financial security in the textile industry of our country. The author identifies the factors influencing the financial security of textile enterprises and develops scientific and practical recommendations for their elimination. It also identifies important tasks to ensure financial security in textile enterprises.

Keywords: economic security, financial security, textile industry, sewing, financial independence.

Кириш
Ўзбекистоннинг тўқимачилик саноати иқтисодиётнинг тез ривожланаётган сегментларидан бири бўлибгина қолмай, балки чет эл инвестицияларини жалб қилиш, маҳсулот экспорт қилиш борасида етакчи соҳа ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар
Корхонанинг молиявий хавфсизлигига ички хавф ва таҳдидларни камайтириш учун, биринчи навбатда, корхонанинг молиявий хавфсизлигини назорат қилиш керак, муаллиф фикрига кўра, йирик тўқимачилик корхоналарида молиявий хавфсизлик хизмати
(хизмати) ташкил қилиниши ва улар тўғридан-тўғри бош директорга бўйсуниши керак.
Корхона учун молиявий хавфсизликнинг самарали тизимини ташкил этиш учун ички ва ташқи таҳдидлар аниқланиши керак бўлган корхона учун тегишли ҳужжатларни, шунингдек, корхонанинг молиявий хавфсизлиги бузилган деб ҳисоблаш мумкин бўлган
мезонларни ишлаб чиқиш керак. Бошқача айтганда, корхоналарнинг молиявий хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини баҳолашга имкон берадиган мезонлар аниқланиши керак. Молиявий хавфсизлик хизмати ушбу мезонларга мувофиқлигини
баҳолайди ва маълумотни корхонанинг юқори раҳбариятига етказади.

Шу билан бирга, қарздорларга қўйиладиган талаблар тамойиллари ишлаб чиқилиши керак, улар корхонанинг молиявий хавфсизлиги талабларига мувофиқ бўлиши керак. Шу билан бирга, Хавфсизлик хизмати молиявий хавфсизликни баҳолаш учун
(шунингдек, корхонанинг молиявий манфаатларига риоя этилишини назорат қилиш учун) тақдим этилган ҳисоботларнинг муҳимлиги тўғрисида ўз фикрини билдириши керак.
Бундан ташқари, ҳар томонлама ва объектив мониторинг учун, шу жумладан корхонанинг молиявий хавфсизлигига таҳдид солувчи ички ва ташқи таҳдидларни аниқлаш ва прогноз қилиш учун ахборот тизими яратилиши керак. Олинган маълумотларга асосланиб, салбий омилларга қарши курашиш, шунингдек таҳдидларнинг мумкин бўлган салбий оқибатларини олдини олиш ва бартараф этиш учун тезкор ва узоқ муддатли чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш керак.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *